Diagnostyka i usługi techniczne

Opracowanie ofert techniczno- handlowych na podstawie zapytań ofertowych i SIWZ-ów

Wykonywanie badań i pomiarów diagnostycznych na obiektach energetycznych i innych

Sporządzanie sprawozdań i raportów z wykonanych badań NDT i pomiarów

Nadzór i koordynacja prac związanych z prowadzeniem prac na obiekcie

Współudział przy opracowaniu orzeczeń końcowych o stanie technicznym badanych elementów ciśnieniowych kotłów i innych urządzeń